Maple Windows 7 32/64 bit

Maple Windows 7

Maple Windows 7 این محیط برای انجام محاسبات ریاضی، نوشتن اسناد فنی و علمی است. این برنامه از موتور خود برای انجام عملیات هر پیچیدگی استفاده می کند، از شناسایی فرمول دست خط، مدل سازی منطقی و توانایی آزمون فرضیه ها استفاده می کند.

این برنامه شامل یک ماژول گرافیکی برای ترسیم وابستگی ها، حاوی مجموعه ای از ابزارهای ساخت بردار و یک کتابخانه از نمادهای بین المللی است. این ابزار را می توان در تمام مراحل ایجاد مستندات استفاده کرد، دارای ابزار مدل سازی با توانایی ارزیابی تعامل اشیاء است. تو می توانی دانلود رایگان Maple آخرین نسخه Windows 7.

اطلاعات فنی Maple

دانلودScreenshot Maple Windows 7نرم افزار مرتبط
  1. GeoGebraGeoGebra
  2. MathCADMathCAD
  3. MathTypeMathType
  4. MATLABMATLAB
  5. MaximaMaxima
  6. OctaveOctave
نظرات